پروژه بوستان و تره خیل

ااین پروژه شامل سه صد هکتار زمین و دارای شش هزار و هشتصد نمره رهایشی میباشد که در چوکات پارسل ۲ بر هشت مربوط توسعه دهنده کابل جدید شرکت خاور تطبیق و عملی میگردد.