پروژه شهرک خاور

ااین بخش فاز های اول، دوم و سوم در مساحت دوصد و چهل هکتار زمین  و به تعداد چهار هزار و هشتصد و شصت  نمره رهایشی، ساحات تجاری و بلند منزل و دیگر تاسیسات عام المنفعه را شامل میگردد که تطبیق آن قبلا آغاز یافته و اینک با ایجاد دوباره فضای مناسب کاری در چوکات پارسل ۲ بر هشت و ساحه انکشافی آن مربوط پروژه بزرگ کابل جدید عنقریب کار آن از سر گرفته میشود.