پروژه شهرک سبز

این شهرک مدرن در ساحه سی و پنج هکتار زمین در قلب کابل جدید در ده سبز با داشتن یکهزار و سیصد باب اپارتمان در نظر گرفته شده که کار عملی آن تا حد زیاد به شکل اساسی و ستندرد تحت نظر مهندسین و پیمان کاران داخلی و خارجی از جمله مهندسین ایتالیایی و ایرانی تکمیل گردیده‌است. ادامه تطبیق این پروژه برای مدتی از چالش های متعدد از جمله طرح ریزی پروژه بزرگ کابل جدید متاثر شده و به کندی مواجه گردید، که اینک دوباره قرار است در یک صفحه جدید کار آن ادامه یافته، طبق برنامه به اتمام برسد.